Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Prawo pracy - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20150000588

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:00:20
2015-05-01
2015-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000543

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:00:22
2015-05-02
2015-05-02
---- -- --
2018-01-01
WDU20150000261

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:00:33
2015-03-12
2015-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140001970

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:10:03
2015-01-01
2015-01-01
2021-06-30
---- -- --
WDU20140001975

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:10:03
2015-01-01
2015-01-01
2021-06-30
---- -- --
WDU20140001987

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:10:03
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001957

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:10:04
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001967

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:10:03
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001937

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:10:05
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001835

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:10:09
2015-10-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:10:29
2014-10-11
2014-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140001220

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

wygaśnięcie aktu na dzień 2017-12-14 01:10:32
2015-01-01
2015-01-01
2015-12-31
---- -- --
WDU20140001145

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:10:35
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000963

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:20:03
2014-08-07
2014-08-07
2017-12-31
---- -- --
WDU20140000938

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:20:04
2014-07-17
2014-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140000864

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:20:07
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000865

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:20:07
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000853

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:20:08
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000847

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:20:08
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000820

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:20:09
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000824

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:20:09
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000588

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:00:20
2015-05-01
2015-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000543

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:00:22
2015-05-02
2015-05-02
---- -- --
2018-01-01
WDU20150000261

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:00:33
2015-03-12
2015-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000183

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

uznany za uchylony na dzień 2017-12-14 01:00:37
2015-02-20
2015-02-20
---- -- --
2016-06-25
WDU20140001970

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:10:03
2015-01-01
2015-01-01
2021-06-30
---- -- --
WDU20140001975

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:10:03
2015-01-01
2015-01-01
2021-06-30
---- -- --
WDU20140001987

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:10:03
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001988

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony na dzień 2017-12-14 01:10:03
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-07-01
WDU20140001957

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:10:04
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001967

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:10:03
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001937

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:10:05
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001835

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:10:09
2015-10-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:10:29
2014-10-11
2014-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140001220

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

wygaśnięcie aktu na dzień 2017-12-14 01:10:32
2015-01-01
2015-01-01
2015-12-31
---- -- --
WDU20140001145

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:10:35
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000963

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:20:03
2014-08-07
2014-08-07
2017-12-31
---- -- --
WDU20140000938

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:20:04
2014-07-17
2014-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140000864

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:20:07
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000865

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

obowiązujący na dzień 2017-12-14 01:20:07
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000853

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:20:08
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000845

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

uznany za uchylony na dzień 2017-12-14 01:20:08
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
2017-07-01
WDU20140000846

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

uznany za uchylony na dzień 2017-12-14 01:20:08
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
2017-07-01
WDU20140000847

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:20:08
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000820

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:20:09
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000824

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-14 01:20:09
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
32012R1024

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1024/2012 z dnia 25 padziernika 2012 r. w sprawie wsppracy administracyjnej za porednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewntrznym i uchylajce decyzj Komisji 2008/49/WE (

2012-10-25
32002L0014

DYREKTYWA 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiajca oglne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wsplnocie Europejskiej

2002-03-11
32002L0074

DYREKTYWA 2002/74/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 wrzenia 2002 r. zmieniajca dyrektyw Rady 80/987/EWG w sprawie zbliania ustawodawstw Pastw Czonkowskich dotyczcych ochrony pracownikw na wypadek niewypacalnoci pracodawcy

2002-09-23
32000R1346

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postpowania upadociowego

2000-05-29
31980L0987

DYREKTYWA RADY (80/987/EWG) z dnia 20 padziernika 1980 r. w sprawie zbliania ustawodawstw Pastw Czonkowskich dotyczcych ochrony pracownikw na wypadek niewypacalnoci pracodawcy

1980-10-20
32009R0987

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 wrzenia 2009 r. dotyczce wykonywania rozporzdzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego (Tekst majcy znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii)

2009-09-16
32006L0054

Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w ycie zasady rwnoci szans oraz rwnego traktowania kobiet i mczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana)

2006-07-05
32000L0078

DYREKTYWA RADY NR 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku w sprawie ustanowienia oglnych ram rwnego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu

2000-11-27
32000L0043

DYREKTYWA RADY NR 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie wdroenia zasady rwnego traktowania osb bez wzgldu na pochodzenie rasowe lub etniczne

2000-06-29
31993L0096

DYREKTYWA RADY z dnia 29 padziernika 1993 r. w sprawie prawa pobytu dla studentw

1993-10-29
31990L0365

DYREKTYWA RADY z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa staego pobytu osb zatrudnionych i wykonujcych dziaalno zarobkow na wasny rachunek, ktre zakoczyy dziaalno zawodow

1990-06-28
31990L0364

DYREKTYWA RADY z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa staego pobytu

1990-06-28
31968L0360

DYREKTYWA RADY z dnia 15 padziernika 1968 r. w sprawie zniesienia ogranicze w przemieszczaniu si i pobycie pracownikw Pastw Czonkowskich i ich rodzin we Wsplnocie

1968-10-15
31998L0059

Dyrektywa Rady 98/59/EC z dnia 20 lipca 1998 roku w sprawie dostosowania ustawodawstw Pastw czonkowskich dotyczcych zwolnie zbiorowych

1998-07-20
31991L0383

DYREKTYWA RADY z dnia 25 czerwca 1991 r. uzupeniajca rodki majce wspiera popraw bezpieczestwa i zdrowia w pracy pracownikw pozostajcych w stosunku pracy na czas okrelony lub w czasowym stosunku pracy

1991-06-25
32008R0800

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajce niektre rodzaje pomocy za zgodne ze wsplnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (oglne rozporzdzenie w sprawie wycze blokowych) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2008-08-06
32000L0078

DYREKTYWA RADY NR 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku w sprawie ustanowienia oglnych ram rwnego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu

2000-11-27

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez u¿ytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu